Instituut Heilig Hart

De begeleidende klassenraad
Op onze school heb je als leerling recht op een passende begeleiding in je studies en/of persoonlijke aangelegenheden. Om het contact met en de samenwerking tussen al je vakleerkrachten te vergemakkelijken, komt er op geregelde tijdstippen een begeleidende klassenraad samen. Tijdens deze vergadering verstrekt je klassenleraar ruime informatie of toelichtingen over de vordering van je studies, vaardigheden en attitudes. Door bespreking van de studieresultaten zoeken wij zo nodig naar een passende individuele begeleiding en kan door de klassenleraar of door een vakleraar, via de zorgcel, een begeleidingsplan worden afgesproken. Het hoofddoel van deze begeleidende klassenraad is je studievordering in de tijd te volgen om op die manier de eindbeslissing van de delibererende klassenraad goed voor te bereiden.

 

Rapporten
Het rapport geeft op regelmatige tijdstippen tijdens het schooljaar informatie over de studieprestaties en de vorderingen van onze leerlingen. Het kan eveneens aanwijzingen bevatten voor een volgende periode en eventueel advies i.v.m. de verdere studies.
De beoordeling geschiedt aan de hand van het rapport dagelijks werk (DW), permanente evaluatie (PE) en examens (EX).
Dagelijks werk omvat de beoordeling van je klasoefeningen, je persoonlijk werk, de resultaten van je overhoringen (schriftelijk zowel als mondeling, aangekondigd of niet aangekondigd), attitudes en vaardigheden, zoals bijvoorbeeld je leerhouding, je inzet in de les, je medewerking aan opdrachten, groepswerk, e.d., van alle vakken uit de volledige wekelijkse lessentabel.
Voor bepaalde vakken (bijv. informatica of plastische opvoeding) worden geen proefwerken voorzien. Deze vakken worden zogenaamd permanent geëvalueerd tijdens het schooljaar. De resultaten voor deze vakken worden rechtstreeks bijgeteld bij het totaal Dagelijks Werk van de betreffende periode. Voor Frans vanaf het 1ste jaar, voor Nederlands en Engels vanaf het 3de jaar en Duits vanaf het 5de jaar is er naast punten Dagelijks Werk en Examens ook een gedeelte PE voorzien, waarin de taalvaardigheden worden geëvalueerd.

In het 1ste jaar worden de vakken sport en L2L geëvalueerd door middel van een lettercode.
De resultaten Dagelijks Werk en Permanente Evaluatie worden 4 x per schooljaar meegedeeld: begin oktober, einde november, begin maart en begin juni.
Voor de kerst- en zomervakantie worden er voor alle klassen examens georganiseerd. Voor onze leerlingen van de 1ste graad is er ook voor de paasvakantie een examenperiode voor alle vakken. De leerlingen van het 3de jaar leggen voor de paasvakantie examens af van de hoofdvakken. De bedoeling van het organiseren van examens is na te gaan of je grote gedeelten van de leerstof kan verwerken. De resultaten van de examens worden telkens meegedeeld via een trimester/semesterrapport. Op dit rapport worden ook de resultaten van het Dagelijks Werk herberekend en weergegeven voor deze hele periode.

 

Puntenverdeling
Klik hier om meer informatie te bekijken over de puntenverdeling

 

De delibererende klassenraad
Op het einde van het schooljaar is het de delibererende klassenraad die beslist:
- of je al dan niet geslaagd bent;
- welk oriënteringsattest of studiebewijs je krijgt.
Hij steunt zich bij zijn beslissing:
- op de resultaten die je in de loop van het schooljaar hebt behaald;
- op beslissingen, vaststellingen en adviezen van de begeleidende klassenraad doorheen het schooljaar;
- op de mogelijkheden voor je verdere studie- en beroepsloopbaan.
De klassenraad kan je ook uitdrukkelijk een waarschuwing geven. Ondanks één of meer tekorten, neemt hij toch een positieve beslissing. Je krijgt één jaar tijd om bij te werken. We zullen je hierbij helpen. Komt er echter geen zichtbare positieve evolutie, dan kunnen we het volgende schooljaar onmogelijk even soepel zijn.
Als de klassenraad van oordeel is dat je wel geslaagd bent, maar dat je best een onderdeel van de leerstof van één of ander vak tijdens de vakantie wat zou uitdiepen of op peil houden, dan kan hij je als studiehulp een vakantiewerk geven. De kwaliteit van het afgeleverde werk kan al belangrijk zijn voor het volgende schooljaar.
De delibererende klassenraad zal je ook een advies geven voor je verdere schoolloopbaan.